Лицензирана Оценка

Оценката на недвижимият имот представлява становище на независимия оценител относно стойността му за конкретна цел в определен момент от време и в условията на конкретен пазар, изготвено под формата на доклад в писмена форма, подписан и подпечатан. Становището на независимия оценител не е задължително за възложителя.

Оновни цели при работата на оценителя са спазването на принципите за професионална етика и българското законодателство, както и международни стандарти за оценка. Индивидуален подход към всеки клиент, в съответствие с неговите потребности и цели. Откритост и прозрачност . 

Пишете за консултация