Финансови консултации

Кредитиране на физически лица:

УКБ финансира нови клиенти при условие, че насочват работната си заплата в УКБ. Необходимо е представянето на Потвърждение за превод на заплата (по бланка от банката).

Стандартни жилищни кредити – финансиране на максимум 80%/85% от пазарната оценка. Необходимо е самоучастие на кредитоискателите от минимум 10% от стойността на сделката по предварителен договор. То следва да бъде реализирано/доказано преди решение по следните начини:

1. Сумата е налична по сметка на клиента в Банката;

2. Сумата е уговорена и платена при сключване на предварителен договор;

3. Ако плащане на минимум 10% не уговорено в предварителния договор – се представя документ за плащането към продавача;

Универсални кредити – възстановява се отпускането на универсални ипотечни кредити, но се запазва ограничението за максимален коефициент на задлъжнялост от 50% с включени разходи за издръжка.

Чуждестранни физически лица и български граждани с доходи от чужбина – ограниченията за финансиране се запазват

Кредитиране на имоти със степен на завършеност груб строеж(не финансирани от УКБ) ще се извършва след допълнителен анализ на строителя и разглеждане на искането за кредит на ниво Кредитен риск.

Кредитиране на ЮЛ:

Финансиране на нови клиенти без изискване да са настоящи клиенти на Банката от поне 1г. и минимум 50% от НПП са преминали като оборот по сметките в УКБ.

Пишете за консултация